Tesugen

Umberto Eco och bloggvärlden

Jag har inte haft tid att hänga med så mycket som jag önskat i diskussionen om den svenska bloggvärlden som pågår, men i den bok jag just nu läser, Umberto Ecos Vad kostar ett mästerverk? (vilken med undantag för två saknade avslutande kapitel är identisk med Travels in Hyperreality), så finns något som jag tror är intressant att läsa för dem som är engagerade i frågan om vart bloggvärlden är på väg.

I essän “För ett semiologiskt gerillakrig” (“Towards a Semiological Guerrilla Warfare”) kritiserar Eco Marshall McLuhans tes om att “mediet är budskapet” (“the medium is the message”). Han skriver att “meddelandet beror på koden”, vilket han förklarar på följande vis:

Politiker, lärare och kommunikationsforskare avser vanligtvis att för att styra massmedia måste man ha kontrollen över två moment i kommunikationskedjan: Källan och Kanalen. På det viset tror de att de kan kontrollera meddelandet, men det enda de kontrollerar är en tom form som var och en kommer att fylla med den innebörd som tillhandahålles av hans egen antropologiska situation, hans egen kulturmodell. Den strategiska lösningen kan sammanfattas i frasen “vi måste ockupera radiochefens stol” eller “vi måste ockupera kulturministerns stol på Corriere della Sera”. Jag förnekar inte att denna strategiska inställning skulle ge utmärkta resultat för den som siktar mot politisk och ekonomisk framgång, men jag börjar frukta att det skulle ge ganska magra resultat för den som hyser hopp om att kunna återge människan en viss frihet gentemot det totala kommunikationsfenomenet.

Därför krävs det att man på den strategiska lösningen i framtiden tillämpar en gerillalösning. Vad som måste ockuperas i alla delar av världen är den främsta stolen framför varje teveapparat [min emfas] (och naturligtvis gruppledarens stol framför varje filmduk, varje transistor, varje tidningssida). Om ni vill ha en mindre paradoxal formulering kan jag säga så här: slaget om människans överlevnad som ansvarsfull varelse i Kommunikationens Tidevarv vinner man inte där kommunikationen sänds utan där den mottages [min emfas]. Jag kallar det gerillakrig därför att vi går ett paradoxalt och svårt öde till mötes – jag menar vi vetenskapsmän och tekniker inom kommunikationsområdet. Just när kommunikationssystemen står inför en enda industrialiserad Källa och ett enda meddelande som kommer att nå en publik som är spridd över hela världen, måste vi kunna tänka oss komplementära kommunikationssystem [min emfas] som gör det möjligt för oss att nå varje enskild grupp människor, varje enskild individ i den världsomspänande åhörarskaran för att kunna diskutera det ankommande meddelandet i ljuset av mottagarkoderna och jämföra dem med sändarkoderna [min emfas].

Vad Eco föreslår är “en aktion för att få publiken att bemästra meddelandet och dess många tolkningsmöjligheter”. Jag associerar detta till det enorma distribuerade mediet som bloggvärlden utgör, som kommenterar de stora medierna.

Eco gör en poäng av att koderna är olika beroende på lokala förhållanden. Han nämner något exempel med en reklamfilm som jag inte hinner leta upp nu, men där meddelandet när det avkodas av en välbärgad människa betyder att det finns en produkt med vissa förutsättningar som man kan köpa om den tilltalar en, medan det för en fattig människa utgör en bekräftelse av omöjligheten att uppnå den situation där han kan köpa sig en sådan produkt. Dvs. meddelandet beror på koden.

The above was posted to my personal weblog on October 30, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se