Tesugen

Lotman definierar semiotik

Lite ströcitat från det inledande kapitlet i Juri Lotmans Filmens semiotik, vilket beskriver rätt bra vad semiotik handlar om:

Ett språk är ett regelbundet ordnat kommunikativt teckensystem (det tjänar till att förmedla information). … Genom att peka på språkets teckenkaraktär definierar vi det som ett semiotiskt system. För att kunna fylla sin kommunikativa funktion måste språket förfoga över ett system av tecken. Ett tecken är en materiellt uttryckt ersättning för föremål, företeelser och begrepp att användas i det utbyte av information som pågår inom ett kollektiv. …

Eftersom tecknen alltid är ersättningar för något, förutsätter vart och ett av dem en konstant relation till det ersatta objektet. Denna relation kallas tecknets semantik. Den semantiska relationen bestämmer tecknets innehåll. …

Det faktum att tecknen inte existerar som enskilda och isolerade företeelser utan bildar organiserade system är en av de viktigaste regelbundenheterna i ett språk.

Förutom semantiska regelbundenheter förutsätter emellertid språket också andra, nämligen syntaktiska. Hit hör reglerna för sammanfogning av enstaka tecken till räckor, satser, som svarar mot normerna för det aktuella språket.

Om vi använder detta ganska vida språkbegrepp, kommer det att omfatta hela den uppsättning av kommunikationssystem som fungerar i det mänskliga samhället. Frågan om huruvida filmen har sitt eget språk kan då reduceras till en annan fråga: “År filmen ett kommunikativt system?” Det finns väl ingen som tvivlar på det. Såväl regissör som filmskådespelare och scenarioförfattare, alla som skapat en film vill säga oss något med sitt verk. Den filmremsa de skapat är liksom ett brev eller en skrivelse riktad till åskådarna. Men för att förstå skrivelsen måste man kunna dess språk. –––

Tecknen kan indelas i två grupper: konventionella och avbildande. Konventionella tecken är sådana där sambandet mellan uttryck och innehåll inte har någon inre motivering. Vi har t.ex. helt enkelt kommit överens om att grönt ljus betyder “kör” och rött ljus “stopp”. … I varje språk är det ena eller andra ordets form historiskt betingad. Men om vi lämnar språkhistorien därhän och helt enkelt skriver ner samma ord från olika språk, så visar själva möjligheten att uttrycka en och samma betydelse på formellt så olika sätt, att det inte existerar något som helst obligatoriskt samband mellan innehåll och uttryck hos ett ord. …

Det avbildande eller ikoniska tecknet förutsätter att en betydelse har ett enda, av naturen givet uttryck. Det mest utbredda fallet är teckningen. Vi kan t.ex. påvisa att beteckningarna för begreppen “stol” och “bord” blandats ihop i de slaviska språken…. Men det är omöjligt att tänka sig en teckning av ett bord, om vilken man skulle kunna säga att den i ett givet fall betecknar en stol och ska uppfattas så av den som betraktar den. …

Ikoniska tecken utmärks av större förståelighet. Vi tänker oss ett trafikmärke: ett ånglok och nedanför detta tre snedställda streck. Det reproducerade tecknet består av tre delar: en del – ångloket – har avbildande karaktär, den andra – de tre snedställda strecken – är konventionell. …

Vi förstår hur konventionella de ikoniska tecknen i själva verket är, om vi erinrar oss att den lätthet med vilken man läser dem bara gäller inom en och samma kulturella krets. … Europeiskt måleri av impressionistisk typ ter sig t.ex. för den kinesiske betraktaren som en anhopning färgklickar som inte reproducerar någonting. Det är en liknande kulturell klyfta som gör det möjligt att t.ex. i arkaiska teckningar av misstag “urskilja” en människa i rymddräkt …

The above was posted to my personal weblog on October 2, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se